CLIO PRISM AIR EYE PALETTE - CORALSPARKLES

SIU PH廕決 SNG CHI NH廕三 C廙再 CLIO V廙 HNG 廕吃 廙 2 TONE MU R廙I NH CH廙 EM I!!
.
CLIO PRISM AIR EYE PALETTE
.
汲廙i phong c獺ch trang i廙m m廕眩 si礙u sang tr廙ng v獺 quy廕積 r觼, Clio Prisum Air Eye Palette 2 phi礙n b廕τ mu Coral Sparkles v Pink Addict s廕 l l廙帶 ch廙n s獺ng gi獺 nh廕另 cho 1 tr廕ξ nghi廙m cao c廕叼 nh矇
.
沁i獺: 900,000 / B廕τg
.
每籀 2 mu: Coral Sparkles v Pink Addict

#clio #prismair #coralsparkles #pinkaddict #eyepalette

CLIO PRISM AIR EYE PALETTE - CORALSPARKLES

900,000 Regular Price
765,000Sale Price